Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorR1lOb1R6OVBIYjJaV3pMWlNicjJTVk1aYk5PalZuMy90YUMyUGVlWkVYVnRrRWZtV0hPU0ZHVkEyVWxzVVNKMDZqbkVXTEZjRmFhcWFCKzJieUczUTlraERqNDkzcmhhakFGZTkyQzltWVE9OjqQlC90Ujo/79dHPsRMRUHG