Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorZU1PMCtkaGZ1QjhwaXFxcVBYZlp3bnI5RS94QjNCc1JyRVpHeUJYVjk2UWNZaTNsY3V4YjAwZ21WLzIrUnk4YUlwWkx1SWNnNVdvZUZkd1l5SzdDUlVxckFqMmZhVk9EYUFzMVYyQVhyQ289Ojry5ZeS+wzQ6dt0T9V3zOS4