Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorV1JjTzVvdjlQQmVya2d1Q0Z4RGNrczAzREJwZGFWcXpWSFVoV0JiMDk4UCtyWmoyOGkxTFk5YlNreUU1REZpUTdQNHRUdndUMmRhUDdlKzE0TDlEd2tJdlV0SEJCVGVoRFQ2bHBXeVZPRXc9OjoLTUYx2c17f2s+v0jpw5OF