Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorZ0M3RWI2c1dLbTNjMk95Rkk3akZjSWpaa0dYMlVDcEJXSW52ZVVvSFpWRGNKL0NoVGh1eEpLaFZ2Ly85Q3h4VVBjMG4rNmpxZ0RxbzFqNzZ5c2J4WjdyZmZ5TWpDK0ZBa2MvelYxTTRlb1E9OjpfBlzxzGuPKQbUYrqbK1BC