Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorYjJPL0pLNmVYeGtTVHNsZ2tsV3pMWitBc3hEdysweDZ0cGtuTktpOXlYaTlZRzAvMkFHSUhGSkZHV0pXNXM3UEpCcnd1ZGNuRUgvSVVJWCtvTjVYZnB5ODB5ZVpxNGJOSm1xQTQ0dEc1RU09OjqDrUUF8l+V8MZc73m1ncSx