Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorYlJUSGdNaUxKTEt0ZFl3ZnNUYllvbGI2N0cza01rZjgzZkZmeDZDNEptaGJVOUNUcHJFV1VaZjlqU1RGN3VjOTZjYVVteWNsLzBkNmhNZGdWa290MXpYdFZSTHgxeDEyZysvelIrbnoxKzg9OjqeL89HX9y80TBRLz5kb7Zs