Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorb2ZScytUbktyK2JKaUtXSlRFdWpVcE5FaVppMUEvM0puSlNmRWhMRVVhcmJaekxOU25KWDAzNmZuV2ErRkd6YW5lcHdyMGJNcVYwVXBVTGRPa2hjN0V0ZFRnTHJWdjI1NUVVeVloZ05vRzg9Ojr/CAM2MHsUiqe0tEmTpPso