Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax erroraVUyWWtKTElnNDB6eG5LU0M4VXBRbGdsdE1vMlpTVC9uZHR5MVVKem5MSEl6ZHJHN2VHUGw3UERWUzVBekk0NnI2Zm5oVk10M2R5NnFrb1NFbFZqOGRVdG9GNitPTVVGWDBoazZXRUI2cWc9OjouiSwLC+ukjTGyGic0jX1N