Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorQmxwQ0MxUDdDdlVjeHFzV0R2anBCNXAyT1R1UmExdGdhekFFN2ZQeTNOeXJNTFh0R2sxdkd3eGh4UU1Ebk9kbVRDZHFUeTdEL2lMRkxsUnZlRGppYStLb01IZXZCMFV3OGxvakEvZzJZZWM9OjqZ0YihL+mx6shTfsEIe0VS