Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorSG81R1hFZk44L3B3Sldsam4yOW44c1BPbi9MVjAvNkdoUXl6SHEvbkgxOUVXV2VaOHpBY2VqblRjNEJlWVBZTEVCSlZVU25ad0JMM1JKMmVnRzErYzE5RlNFUXZXRDFaR241emVaRytRc3M9OjqnryB9xjtB35rP2TanJ9sq