Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorZjREZzJlcmNNYnpPbkVRejcyL0ZvVUJjZUM0b0x2SVNRVFlwZXQ2RXVhTVRqUUhKRGhEeEd5RWkrWWVwV0tnb0Z3RTk0SDh5Q1J2Z0lWZUpQRUpyb2V5S2hzWEUxdEVlNDZBU0cvb1pXcG89OjrTSRqvlq2ywWxPYM1bASa/