Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errordkdaWEtPN0k4WnFGc2NReXZFVlByTEEzbndEM3ZHKzR4T0JZaFdiVEdBZkxDUzZVZHdVWGdzSC92SDkxaVlWTnJ1SWVVMUVwRWE5OUVCTlBMeWpScnlwVHdJZFdESFIzSXU2MkJHUU5GZjg9OjpJhw08vXyOfyJSjTv19wX+