Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorRGEwcXhJeC9hWEdjVVNzcm0rTUprVkdVN3BNeG93WjJVZy9UQlVoaWJHUytsZVhzYVVLYjA1bEJraklyeWdweXludjVCbzlJVlgyN0QxTnZ3TWZRTlVTeTBNMUZrZUUrY3hBS0VaUTEzNE09OjpEvSFUPxAV9vmrVPZzfOTz