Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorQ1Q1L2UyYlBWcDdETU0vdXd2V29zeVEzeDlab2Y1dENvWDZiT0pERitrMHllcnlEeUZwSUJocUpnUHg4dGV6TU1HUTZkcit5Wk1YdzdNdmRPY2NmVTZmTVFHb2lScUNLcGdDMjZsZ2s0ZFU9Ojr3Gk6sa5KP9dHLF5XeDyZ5