Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorNnUySEN0eUV6bWE4U0ExU20vdnVyTjM0em43THVSMlU1MWI5UGN0aGlYemU1WWw4dzhYT3lIWEoveGtvUmwrVXZac3M0c2lXeEZ1TjNPN0NVYk92VWNJb3ZGcDhvUlRTWE8vblBlNWdZbFE9Ojro2SQ08beHSQo5MVpG0CJo