Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorT2hIRHpnY2NqeTNiYWdYWklhV3pzUmhJMnk3OWVIZG9qMFdMZGdMMXNOd2Z2OElLV3dGVFZrQnVvei9ETm0ySU1CL2VHQjczNXorTGpuYWJPSXkrOVVwSWU0K0o4VmVLTXE5NWgrMGt6dG89OjooKZdD9p052RTaoQeDe3f6