Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorbGhsMnpwVXAwbm1MV09SWGkzN00rS3JocUZOaEY5azFpSklFdlZUYm9obGxMWkVVcmhZSkJQSTBSQmc4enY4d2pySFAycWZpUm90TFJrKzFYVXd6aFR5OSs4K0tTamhyUzcvZStjNHRFanc9OjrMkuQsOs+aCE5epD9yIhKW