Error in fetch malformed database schema (orders) - near "TEX": syntax errorWlZHeTRzQy91UXVxL0pKV01sdjVyaFkyMXZKSGlLVHl6VDRLZnB2ZTdmRTNGdFNmTGx5c2tZcmF0c3VwUEo1UGNGRytybHR4am5QSmhCVE9pRzJIajgvZGltSUk3UHFlQmQ0ZHdRb1d6Nzg9OjpyiZYCwyp6mfGUPlQFWu6q